GRAPHICS | TEXT

Uvod
Zakladne pojmy
Adresovanie pamati
Adresovanie v Assembleri
Prerusenie
Zasobnik
Instrukcny subor procesora
Zaklady programovania
Direktivy, konstanty...
Pseudoinstrukcie
Textovy rezim
Procedury
Makra
Literatura